Shopping Cart

Product Ingredients

The Harmonizers

Harmonize Chong

Ingredients:

Proprietary Blend: Dong Quai Root (Dang Gui Shen), White Chinese Peony Root (Bai Shao), Mugwort Leaf (Ai Ye), Silk Tree Flower (He Huan Hua), Poria Sclerotium (Fu Shen), Epimedium Herb (Yin Yang Huo), Eucommia Bark (Du Zhong), Sichuan Lovage Rhizome (Chuan Xiong), Chinese Ginseng Root (Ren Shen), Codonopsis Root (Dang Shen), Licorice Root (Gan Cao), Evodia Fruit (Wu Zhu Yu), Motherwort Fruit (Chong Wei Zi), Cassia Bark (Rou Gui), Cassia Twig (Gui Zhi)

Other Ingredients: Deionized water, grain alcohol (20-30% by volume)


Harmonize Dai

Ingredients:

Proprietary Blend: Silk Tree Bark (He Huan Pi), Blupleurum Root (Chai Hu), White Chinese Peony Root (Bai Shao), Jujube Seed (Suan Zao Ren), Fo Ti Stem (Ye Jiao Teng), Bitter Orange Fruit (Zhi Ke), Green Tangerine Rind (Qing Pi), Curcuma Root Tuber (Yu Jin), Chinese Salvia Root (Dan Shen), Chinese Mint Herb (Bo He)

Other Ingredients: Deionized water, grain alcohol (20-30% by volume)


Harmonize Du

Ingredients:

Proprietary Blend: Cured Rehmannia Root (Shu Di Huang), Dong Quai Root Body (Dang Gui Shen), Epimedium Leaf (Yin Yang Huo), Morinda Root (Ba Ji Tian), Fo Ti Dried Root Tuber (He Shou Wu), Eucommia Stem Bark (Du Zhong), Curculigo Root (Xian Mao), Sichuan Teasel Root (Xu Duan), Lycium Fruit (Gou Qi Zi), Anemarrhena Root (Zhi Mu), Phellodendron Stem Bark (Huang Bai), Silk Tree Flower (He Huan Hua), Cinnamon Bark (Rou Gui), Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi)

Other Ingredients: Deionized water, grain alcohol (20-30% by volume)


Harmonize Ren

Ingredients:

Proprietary Blend: Silk Tree Bark (He Huan Pi), Cooked Rehmannia Root (Shu Di Huang), Poria Sclerotium (Fu Shen), Lycium Fruit (Gou Qi Zi), Chinese Yam Rhizome (Shan Yao), White Mulberry Bark (Sang Bai Pi), Ophiopogon Root (Mai Men Dong), Licorice Root (Gan Cao), Asiatic Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), White Chinese Peony Root (Bai Shao), Lycium Root Bark (Di Gu Pi)

Other Ingredients: Deionized water, grain alcohol (20-30% by volume)


Harmonize Yangwei

Ingredients:

Proprietary Blend: Blupleurum Root (Chai Hu), Kudzu Root (Ge Gen), White Chinese Peony Root (Bai Shao), Poria Sclerotium (Fu Shen), Lovage Root (Gao Ben), Chrysanthemum Flower (Ju Hua), Silk Tree Bark (He Huan Pi), Silk Tree Flower (He Huan Hua), Cassia Twig (Gui Zhi), Chinese Skullcap Root (Huang Qin), Red Chinese Ginseng (Ren Shen), Fossilized Bone (Long Gu Sheng), Oyster Shell (Mu Li), Jujube Fruit (Red Hong Zao)

Other Ingredients: Grain alcohol (20-30% by volume), deionized water


Harmonize Yinwei

Ingredients:

Proprietary Blend: Silk Tree Bark (He Huan Pi), White Chinese Peony Root (Bai Shao), Bupleurum Root (Chai Hu), White Mulberry Root Bark (Sang Bai Pi), Poria Sclerotium (Fu Shen), Dong Quai Root (Dang Gui), Atractylodes Root (Bai Zhu), Chinese Mint Herb (Bo He), Licorice Root (Gan Cao)

Other Ingredients: Grain alcohol (20-30% by volume), deionized water


Harmonize Yangqiao

Ingredients:

Proprietary Blend: Jujube Seed (Suan Zao Ren), Silk Tree Flower (He Huan Hua), Buddleia Flower (Mi Meng Hua), Poria Sclerotium (Fu Shen), Epimedium (Yin Yang Huo), Gambir (Gou Teng), Eucommia Bark (Du Zhong), Achyranthes (Huai Niu Xi), Ligisticum (Chuang Xiong), Licorice Root (Gan Cao), Gastrodia (Tian Ma)

Other Ingredients: Grain alcohol (20-30% by volume), deionized water


Harmonize Yinqiao

Ingredients:

Proprietary Blend: Jujube Seed (Suan Zao Ren), Silk Tree Bark (He Huan Pi), Poria Sclerotium (Fu Shen), Eclipta Herb (Han Lian Cao), Ligustrum Fruit (Nu Zhen Zi), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Ligisticum Rhizome (Chuan Xiong), Licorice Root (Gan Cao), Gastrodia Rhizome (Tian Ma)

Other Ingredients: Grain alcohol (20-30% by volume), deionized water

The Shen Line

Emotional Ease

Ingredients:

Other Ingredients Grain alcohol (45%-55% by volume), deionized water


Happiness Bark Elixir

Ingredients:

 • He Huan Pi (Albizzia Bark)

 • Suan Zao Ren (Zizyphus Seed)

 • Ye Jiao Teng (Polygonum Multifloru)

 • Yu Jin (Curcuma Root)

 • Dan Shen (Salvia Root)

Other Ingredients: Grain alcohol (45%-55% by volume), deionized water


Pass Thru the Night

Ingredients:

Other Ingredients: Grain alcohol (45%-55% by volume), deionized water

Adjunct Therapeutics

Great Green Leaf Formula

Ingredients:

 • Da Qing Ye (Isatis Leaf)

 • Ce Be Ye (Thuja Orientalis Leaf and Branch Tip)

 • Bai Hua She She Cao (Hedyotis Whole Plant)

 • Zhi Zhi Shan (Gardenia Fruit)

 • Xuan Shen (Scrophularia Root)

 • Ma Bo (Puffball Fruit)

Other Ingredients: Grain alcohol (45%-55% by volume), deionized water


New Moon Elixir

Ingredients:

 • Dang Gui Shen (Dong Quai Root)

 • Chaste Tree Berry

 • Shu Di Huang (Foxglove Root)

 • Sheng Di Huang (Rehmannia Root)

 • Wild Yam Root

 • Motherwort

 • Han Lian Cao (Eclipta Herb)

 • Wu Wei Zi (Schizandra Fruit)

 • Suan Zao Ren (Jujube Seed)

 • Xian Mao (Curculigo Rhizome)

 • White Ginseng

 • American Ginseng

 • Dandelion Root

 • Dandelion Leaf

 • Cinnamon Bark

 • Yin Yang Huo (Epimedium Leaf)

Other Ingredients: Grain alcohol (45-55% by volume), deionized water


Empty Vessel Elixir

Ingredients:

 • He Shou Wu (Fo Ti)

 • Gou Qi Zi (Goji Berries)

 • He Huan Pi (Happines Bark)

 • He Huan Hua (Happiness Flower)

 • Ju Hua (Chrysanthemum Flower)

 • Mu jin Hua (Hibiscus Flower)

 • Mi Meng Hua (Buddha Flower)

 • Ling Zhi (Reishi) (Ganoderma)

 • Fu Shen (Sclerotium Poriae Cocos)

Other ingredients: Alcohol (45-55%) by volume, deionized water


Great Throat Spray

Ingredients 

 • Da Qing Ye (Isatis Leaf)

 • Ce Bai Ye (Oriental Arborvitae Leaf & Branch Tip)

 • Bai Hua She She Cao (Hedyotis Herb)

 • Shan Zhi Zhi (Gardenia Fruit)

 • Xuan Shen (Scrophularia Root)

 • Ma Bo (Giant Puffball Fruiting Body)

Other ingredients: Vegetable glycerin, deionized water, xylitol